Biała lista podatników VAT, czyli jak sprawdzić kontrahenta od 1 września 2019 r.

Rząd co chwilkę zmienia istniejące lub dodaje nowe ustawy związane z VAT, przekonując nas, że to dla jeszcze większego uszczelnienia tego obszaru i zmniejszenia szarej strefy. Nie wiem czy proponowana zmiana, która ma wejść w życie z dniem 1 września jest podyktowana w/w sytuacją, ale wiem, że na pewno pomoże w weryfikacji ewentualnych kontrahentów.

Zarządzanie bazę powierzono szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a sama baza pojawi się w w/w dacie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i zastąpi funkcjonujące dotychczas listy.

Jeśli zastanawiacie się Państwo co będzie można weryfikować na tzw. białej liście spieszę z informacją, owa lista będzie zawierać:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
 • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
 • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Najbardziej interesujący jest właśnie ostatni punkt, czyli numer rachunku bankowego, który będzie kluczowy, bo tylko na ten numer będzie można płacić za usługi i towary bez sankcji.

Od 1 stycznia 2020 roku, jeśli Twój partner biznesowy dostanie od Ciebie zapłatę w kwocie wyższej niż 15 tys. zł na inny rachunek niż podany w wykazie okaże się, że:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

PODSUMOWANIE:

 1. Po 1 września 2019 roku sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatnika VAT,
 2. Po 1 września 2019 roku, w dniu planowanej zapłaty za towary czy usługi sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podajników VAT. Jeśli rachunki są inne powinieneś wyjaśnić to z kontrahentem zanim zapłacisz.

Więcej informacji pod linkiem