Zastanawiacie się Państwo w mniejszym lub większym stopniu nad przepisami, które weszły w życie 25 maja 2018r. mające na celu w prostym przekazie zabezpieczyć dane osobowe.

Na pewno jakaś część z Państwa już się zabezpieczyła zgodnie z rozporządzeniem „RODO” poprzez wprowadzenie do firmy szereg procedur i polityk bezpieczeństwa, które w sposób prawidłowy powinny owe dane osobowe chronić przed użyciem przez osoby niepowołane i nieupoważnione.

Druga cześć z Państwa jeszcze się zastanawia, czy to w ogóle jest im potrzebne, czy to nie nabijanie w butelkę i sztucznie robione zamieszanie, na którym zarabiają kancelarie prawne oraz firmy szkoleniowe wprowadzając dokumentację, która może wydać się niepotrzebna.

 

ale od początku – historycznie…

Przyczyną do objęcia danych osobowych ochroną, był rozwój technologiczny związany z przetwarzaniem danych osobowych, a przede wszystkim automatycznych narzędzi „obróbki” tych danych. Tradycyjne działania zostały wyparte przez nowoczesne rozwiązania IT, co stworzyło poważne zagrożenie dla „Kowalskiego”, który powoli tracił kontrolę nad obiegiem informacji oraz jej treści. Działania te również znacznie zmniejszyły szansę naszego bohatera „Kowalskiego” do np. informacyjnej autoprezentacji. Fakty te spowodowały, iż zaczęto się zastanawiać nad problemem wkroczenia w zakres prywatności człowieka oraz jak ochronić jednostkę przed ingerencją np. w życie osobiste a co najważniejsze jak zapewnić możliwość wpływania na decydowanie o sposobie korzystania z informacji o sobie.

Reasumując, możemy powiedzieć że prawo do prywatności oznacza w pewien sposób zakaz ingerencji innych zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych, w każdą dziedzinę życia człowieka, chyba, że sam się na to zgodzi lub z zaistnieją prawne powody/warunki określonych odpowiednimi przepisami.

10 grudnia 1948r. na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ została uchwalona Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Deklaracja stanowi, iż „nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię”.

16 grudnia 1966r. powstał Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, który wszedł w życie 23 marca 1976r. Najważniejsze dwa punkty to:

 • „Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.”
 • „Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.”

Kluczowym aktem prawnym, który był poświęcony ochronie danych osobowych jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. (95/46/EC). Zawarte w niej zasady są potwierdzeniem wcześniej przyjętych deklaracji na konwencjach ONZ.

W Polsce ochrona danych osobowych działa już od bardzo dawna, ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wprowadziła szereg uwarunkowań związanych zarówno z samą ochroną danych jak i z zasadami postępowania przy przetwarzaniu owych danych osobowych. Co jednak najważniejsze wprowadziła prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorowych danych. Przełomem w tej ustawie jest ochrona informacji, na podstawie których możemy zidentyfikować daną osobę.

Art. 27 pkt1 oraz pkt2 jasno informują jakich danych przetwarzać nie wolno oraz w jakich przypadkach pewne dane są dopuszczone do przetwarzania.

Odpowiedzią na automatyzację przetwarzania danych osobowych dość globalny sposób było Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz.1024 – dalej „RTO”)

No i wreszcie dochodzimy do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119 – dalej „RODO”)

 

Cel wprowadzenia RODO…

Jeśli mówimy o celu wprowadzenia powyższej dyrektywy to mówimy o 2 ważnych punktach:

 • ujednolicenie przepisów na obszarze całej Unii Europejskiej,
 • ułatwienie prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej.

 

Korzyści…

Jeśli mówimy o korzyściach wprowadzenia RODO, trzeba zwrócić uwagę również na 2 obowiązki które zostały zniesione:

 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji,
 • prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych i stosowania warunków technicznych określonych w RTO.

 

RODO w punktach…

1. Jaki zasięg ma RODO

 • Administrator i procesor z siedzibą w UE,
 • Administratorzy spoza UE, którzy oferują towary lub usługi osobom przebywającym na terenie UE,
 • Procesorzy spoza UE, jeżeli przetwarzają dane na rzecz podmiotów z siedzibą w UE.

2. Jaki Termin

 • Wprowadzenie i stosowanie od 25 maja 2018r.

3. Co się zmienia

 • Inspektor Danych Osobowych (IDO) zmienia się w Administratora Bezpieczeństwa Danych (ABI),
 • Nakaz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa w ciągu 72 godzin,
 • Uprawnienia dla właścicieli danych (np. prawo do zapomnienia, prawo do przeniesienia danych),
 • Rejestr czynności przetwarzania dla administratorów oraz procesorów,
 • Nowe zasady -> podejście oparte na ryzyku,
 • Nakaz wykazania zgodności z RODO.

4. Jakie Sankcje

 • Ostrzeżenia i upomnienia,
 • Całkowite lub czasowe ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • Kary pieniężne do 20 000 000 euro lub 4% globalnego światowego obrotu

 

Cel końcowy wprowadzenia RODO…

 

 

Drodzy Państwo!
Niestety każda zmiana przepisów , która w zamyśle ustawodawców ma być „dobrą zmianą” lub „ułatwieniem” dla przedsiębiorcy jest utrudnieniem, dodatkowym kosztem i niemałym kłopotem . Przedsiębiorstwa transportowe są podmiotami, które odczuwają to w sposób szczególny , gdyż ilość zmian wprowadzanych w rozmaitych przepisach zarówno krajowych jak również unijnych dotyczących tej branży jest olbrzymia i trudna do wdrożenia przez małych , średnich i nawet dużych przedsiębiorców.

LSZ rozumie Państwa wątpliwości i niejednokrotnie zniechęcenie oraz bezsilność . Niestety historia pokazała ,że pomimo ogromu zmian nikt nie stosuje w tej branży taryfy ulgowej i kary wymierzane są praktycznie za każde niedostosowanie się do przepisów. Aby Państwa przed tym uchronić przygotowaliśmy specjalną ofertę opracowania i wdrożenia „RODO” dedykowaną małym i średnim przedsiębiorstwom transportowym , dla członków stowarzyszenia , w cenie a zarazem jakości, której nie znajdą Państwo nigdzie indziej na rynku.

…SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z LSZ!