2020 rok – BIAŁA LISTA, jak się zabezpieczyć przed kontrolą…

2020 rok – BIAŁA LISTA, jak się zabezpieczyć przed kontrolą…

=BIAŁA LISTA – WAŻNE INFORMACJE=

Od 1 stycznia 2020 r. każda płatność wynikająca z TRANSAKCJI  o wartości powyżej 15 tys. zł powinna trafiać na jeden z takich zarejestrowanych rachunków. W przeciwnym wypadku nabywca nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu (w PIT lub CIT) i dodatkowo odpowie solidarnie z dostawcą za nierozliczony VAT z tytułu danej transakcji.

Oczywiście, w celu ułatwienia prowadzenia działalności ustawodawca skorzystał ze słowa „TRANSAKCJA”. Niestety nie udało nam się odnaleźć definicji owego słowa co może sugerować zamierzony wybieg.

Zagadnienie powyższe stwarza pewne problemy interpretacyjne i niestety do dnia dzisiejszego nie doczekało się rozwiązania. A więc można zadać sobie pytanie – Jak rozumieć słowo transakcja? Czy zamówienie podzielone na kilka faktur to już jedna transakcja, czy może kilka niezależnych zamówień-faktur?

Co do drugiej części odwołujemy się do stosunkowo czytelnego dla podatnika pojęcia „faktury”, ale już część pierwsza to mgliste i niezdefiniowane w przepisach podatkowych pojęcie „transakcji”

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam uwagę, że z ostrożności należałoby dokumentować każdą powtarzalną czynność gospodarczą, która może w bliżej nieokreślonej przyszłości stanowić kwotę 15 tys. jako objętą białą listą.

=POTWIERDZENIE SPRAWDZENIA KONTA NA BIAŁEJ LIŚCIE=

Aby udowodnić weryfikację kontrahenta należy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować.
Wykaz jest aktualizowany przez szefa KAS raz na dobę, w każdy dzień roboczy (w godz. 22.00-00:00).
Rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego.

=ZLECENIA PRZELEWÓW ODROCZONE=

Minister wyjaśnił, że przy odroczonej płatności lub stałych zleceniach przedsiębiorcy powinni weryfikować, czy rachunek znajduje się na białej liście tylko w dniu, w którym składają zlecenie przelewu  z odroczonym terminem płatności lub zlecenie stałe. Nie ma natomiast znaczenia, na jaki okres zostały odroczone płatności, bądź jaki okres jest objęty zleceniem stałym.

=ZALICZKI=

Przedsiębiorcy którzy wpłacają zaliczki, muszą ustalić wartość całej transakcji, której dotyczy płatność. Jeśli przekracza ona 15 tys. zł, to wpłata musi być regulowana przelewem  na rachunek widniejący na białej liście.

Z objaśnień wynika, że sankcje podatkowe będą mogły dotyczyć również potrąceń wierzytelności przez przedsiębiorców, jeśli wartość całej wierzytelności przez potrąceniem przekracza 15 tys. zł.

=Nie każdy zagraniczny, ALE MUSIMY SPRAWDZIĆ=

Z objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że przedsiębiorca, zanim kupi towar lub usługę od zagranicznej firmy, musi najpierw sprawdzić jej status podatkowy. Jeśli kontrahent posługuje się np. niemieckim NIP i dostarcza towary wewnątrzwspólnotowo lub dochodzi do importu usług na terytorium Polski, to przepisy o białej liście nie będą stosowane.

– Nie ma tutaj znaczenia sytuacja, w której taki dostawca ma ewentualnie rachunek w polskim banku z uwagi na fakt zarejestrowania dla innych celów czy innych transakcji – podkreślił minister finansów.

Przepisy o białej liście mają natomiast zastosowanie, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca wykonuje transakcje opodatkowane w naszym kraju. To oznacza, że jeśli z jakiegoś powodu nie założy on w Polsce rachunku bankowego lub imiennego w SKOK, to płatność na jego zagraniczne konto może pociągnąć za sobą konsekwencje dla polskiego nabywcy.

Zasadniczo numery obcych rachunków bankowych są podawane w zgłoszeniach rejestracyjnych do urzędu skarbowego. Jeśli więc polski przedsiębiorca wpłaci na zagraniczne konto więcej niż 15 tys. zł, to powinien złożyć zawiadomienie o płatności do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta.

=RACHUNKI WIRTUALNE=

Minister potwierdził, że rachunki wirtualne (subrachunki przypisywane do poszczególnych klientów danego usługodawcy, np. dostawcy mediów) nie trafią na białą listę. Nabywca, który wpisze ich numer w wykazie, otrzyma jednak informację, czy są one powiązane z właściwym rachunkiem rozliczeniowym danej firmy. Wpłata będzie traktowana jakby trafiła na konto podstawowe. Nie będą więc stosowane sankcje podatkowe.

=E-HANDEL i KARTY KREDYTOWE=

Z objaśnień wynika, że wbrew wcześniejszym obawom sankcje nie obejmą płatności kartami kredytowymi ani transakcji internetowych realizowanych przez elektronicznych pośredników, takich jak Blue Media czy PayPal. Minister odwołał się do ustawy o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.) i wyjaśnił, że takich płatności nie można traktować jak klasycznych przelewów bankowych.

Co w przypadku kiedy dokonamy płatności na rachunek którego nie ma na białej liście ?

ZAWIADOMIENIE:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, urzędnicy z Ministerstwa opublikowali  stosowny wzór zawiadomienia, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 3 DNI OD DOKONANIA PŁATNOŚCI NA RACHUNEK , KTÓRY NIE BYŁ OBJĘTY BIAŁĄ LISTĄ. Nosi on nazwę formularza „ZAW-NR” i jest podzielony na pięć zasadniczych części:

  • w pierwszej podatnik określa organ, do którego składane jest zawiadomienie, cel jego złożenia (okazuje się, że urzędnicy dopuszczają zarówno „złożenie” zawiadomienia, jak i jego „korektę”, jak w przypadku deklaracji podatkowych, a także podstawę prawną do złożenia takiego zawiadomienia (Ordynacja podatkowa lub któraś z ustaw o podatku dochodowym),
  • część druga to dane identyfikacyjne podatnika wraz z jego adresem,
  • w części trzeciej z kolei określamy dane „wystawcy faktury wskazane na fakturze” – tutaj również chodzi o nazwę, numer NIP i adres prowadzonej działalności,
  • część czwarta to szczegółowa informacja na temat dokonywanych płatności – dane dotyczące rachunku bankowego (z podziałem na rachunki polskie i zagraniczne), wysokości płatności skierowanej na taki rachunek oraz daty zlecenia przelewu,
  • ostatnia część zawiadomienia to miejsce na podpis podatnika bądź reprezentującej go osoby.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, zawiadomienie składa się pisemnie lub elektronicznie – trudno niestety odnaleźć w formularzu czy uzasadnieniu szczegółowe zasady elektronicznego procesu, a wydaje się w tym kontekście dość istotne np. określenie zasad podpisywania pisma przez strony (fizyczny podpis i skan + wysyłka drogą mailową? EPUAP? Podpis elektroniczny?).

Dodaj komentarz