Kolejny składnik wyłączony z płacy minimalnej.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, a prezydent ją podpisał. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 roku w ramach płacy minimalnej nie będzie można dodać składnika jakim jest dodatek stażowy.

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych związanych z tym składnikiem oraz jego nazewnictwem wprowadzono definicję „dodatek za staż pracy” – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Dodatek stażowy nie jest w firmach czymś powszechnym, a jeśli występuje to raczej jako dodatkowe wynagrodzenie, jednak jest sporo firm zwłaszcza w branży transportowej, gdzie ten dodatek jest składnikiem wynagrodzenia minimalnego. Firmy takie muszą inaczej rozplanować wynagrodzenie minimalne eliminując z niego w/w składnik.

W razie pytań lub pomocy przy optymalizacji wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu.